Address:- Hotel Ratnawali, 149-150, Nai Sadak, Jodhpur (Rajasthan)

Phone:- +91 291 255-5698, 255-5699

Mobile:-+91 99290-40000

Email:- jodhpur@hotelratnawali.com